آزمون تقویت بنیه علمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(استان فارس) که سال های گذشته در دو نوبت برگزار می شد امسال در یک نوبت و در تاریخ 91/11/29 - یک شنبه برگزار می گردد.

برای اطلاع و یادآوری صفحاتی از کتاب های تاریخ،جغرافیا و اجتماعی که برای آزمون در نظر گرفته شده است در زیر می آید:
نام درسپایه دوم راهنماییپایه سوم راهنمایی
اجتماعیتا پایان صفحه 57تا پایان صفحه50
تاریختا پایان صفحه43تا پیان صفحه 76
جغرافیاتا پایان صفحه 46تا پایان صفحه 72


برچسب‌ها: زمان آزمون بنیه علمی استان فارس, زمان برگزاری آزمون تقویت بنیه علمی, صفحات آزمون تقویت بنیه علمی, زمان برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان, علوم اجتماعی دوره راهنمایی